Cow Bhai

โ€œKya tumne kabhi kisiko Mama banaya?โ€
โ€œYes totally. I have a friend who loves Diet Coke. So once, I emptied a Diet Coke bottle and filled it with Sprite and soy sauce and kept it in the fridge. The poor guy drank innocently only to spit everything out and abuse the shit out of me.โ€
Chimply Speaking!

COWBHAIhttp://bit.ly/2NaEl5V